Salgs- og leveringsbetingelser

Rev. 5: 15. Oktober 2021

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for GRANBY PACK A/S

§ 1 Anvendelsesområde

Stk. 1. Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg og levering af Granby Pack A/S’ produkter i det omfang, betingelserne ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem køber og Granby Pack A/S (sælger).

Stk. 2. Det anses ikke for en fravigelse af betingelserne, såfremt køber anfører særlige vilkår i sin ordrespecifikation.

Stk. 3. Købelovens regler finder ikke anvendelse, medmindre andet fremgår.

§ 2 Tilbud

Stk. 1. I mangel af anden angivelse er tilbud gyldige i 21 dage fra den dato, tilbuddet er dateret.

Stk. 2. Aftale indgået mellem køber og sælger er bindende, når sælger har fremsendt endelig ordrebekræftelse. Køber er i medfør heraf for-pligtet til at aftage den aftalte ordre. En bindende aftale kan alene ændres, såfremt sælger skriftligt accepterer købers skriftlige anmodning herom.

Stk. 3: Såfremt sælger skriftligt accepterer at ændre parternes bindende aftale, jf. § 2. stk. 2, herunder i form af købers afbestilling, er sælger berettiget til at fakturere køber som følger:

  1. Bestilte produktionsordrer til levering indenfor 3 uger: Sælger er berettiget til at foretage fuld fakturering (100%) for ordren.
  2. Bestilte handelsvarer, der ikke er lagerført: Sælger er berettiget til at foretage fuld fakturering (100%) for ordren.
  3. Bestilte produktionsvarer, der er lagerført: Sælger er berettiget til at foretage halv fakturering (50%) for ordren.
  4. Bestilte forproducerede standardvarer, der er lagerført:
    1. Ved ordrer, der ændres eller afbestilles af køber mere end 3 hverdage inden afsendelse fra sælger, er sælger berettiget til at fakturere køber et afbestillingsgebyr på 500 DKK.
    2. Ved ordrer, der ændres eller afbestilles af køber mindre end 3 hverdage inden afsendelse fra sælger, er sælger berettiget til at foretage halv fakturering (50%) for ordren, dog minimum 500 DKK.

Stk. 4: Køber er i medfør af § 2, stk. 2, forpligtet til at aftage den aftalte ordre fra sælger. Såfremt køber ikke aftager ordren indenfor 6 måneder fra ordrens færdigproducering, er sælger berettiget til at kasserer ordren samt fakturere sælger 100% for ordren og omkostningerne til bortskaffelse.

§ 3 Angivelser og teknisk dokumentation

Stk. 1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser, samt tekniske data og andre data i sælgers markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, prislister, elektroniske meddelelser så som e-mail og sms, på virksomhedens hjemmeside m.v., er alene vejledende.

Stk. 2. Al teknisk dokumentation som overlades køber, forbliver sælgers ejendom.

Stk. 3. Ingen teknisk dokumentation fra sælger må uden skriftligt samtykke fra sælger anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden sælgers skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden vis bringes til tredjemands kundskab.

Stk. 4. Såfremt køber ikke accepterer sælgers tilbud, skal al teknisk dokumentation, som måtte være overgivet til køber inden bindende aftale foreligger, returneres til sælger for købers regning.

§ 4 Konstruktionsændringer

Stk. 1. Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, valg af materialer, udførelse m.v., som sælger måtte finde nødvendige. Sælger er dog forpligtet til at sikre, at ændringerne ikke afstedkommer forringelser af varens kvalitet, kapacitet og væsentlige brugsegenskaber.

Stk. 2. Foretagne ændringer berettiger ikke køber til nogen form for erstatning.

§ 5 Transportomkostninger og risikoens over-gang

Stk. 1. Ethvert salg sker Ex Works Incoterms 2010 hvis ikke andet er anført i tilbud og ordrebekræftelse, hvilket især medfører, at køber overtager den fulde risiko for varen fra det af parterne aftalte leveringstidspunkt, og at transport og eventuel forsikring står for købers regning.

§ 6 Pris, fakturering og betaling

Stk. 1. Prisen fremgår af sælgers ordrebekræftelse og er angivet i danske kroner, med mindre andet fremgår. Alle priser opgives ex. moms.

Stk. 2. Hasteordrer og ændringer i antal eller konstruktion efter igangsætning af produktion kan medføre tillæg.

Stk. 3. Hasteordrer og ændringer i antal efter bindende ordrebekræftelse på lagervarer kan ligeledes medføre gebyrer.

Stk. 4. Ekspeditionstillæg pålægges ved ordre under DKK 1.000/EUR 135.

Stk. 5. Meromkostninger til forsendelse med specialbil, ændret leveringsadresse eller særlige forhold på aflæsningsstedet, som kræver særudstyr på lastbilen (lift, truck m.m.)  afholdes af køber.

Stk. 6. Sælger er berettiget til at forhøje prisen i tilfælde af, at råvareprisen, offentlige afgifter eller andre for sælgers leveringsforpligtelse væsentlige omkostninger stiger efter bindende aftale er indgået. Dokumentation for prisstigningen forelægges køber på forlangende.

Stk. 7. Faktura fra sælger fremsendes som anført i sælgers ordrebekræftelse.

Stk. 8. Forfaldsdagen er 14 dage netto efter fakturadato, medmindre andet følger af den fremsendte faktura.

Stk. 9. Betaler køber ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med 1,5 % pr. måned. Sælger er endvidere berettiget til at opkræve rykkergebyr og inkassoomkostninger.

Stk. 10. Opfyldelsesstedet for købers betalingsforpligtelse er sælgers forretningssted, medmindre andet følger af den fremsendte faktura.

§ 7 Ejendomsforbehold

Stk. 1. Varen inklusiv alt til denne hørende materiale forbliver sælgers ejendom indtil købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved check, veksel, gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger af enhver art, anses ikke som betaling, førend beløbet er indgået på den af sælger anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.

Stk. 2. Evt. trykrammer/klicheer som sælger lader udfærdige til opfyldelse af en ordre forbliver sælgers ejendom uanset om køber måtte have afholdt omkostningerne hertil medmindre andet fremgår af skriftlig aftale.

§ 8 Levering, forsinkelse og ansvar

Stk. 1. Levering anses for sket på det tidspunkt hvor køber efter § 5 har overtaget risikoen for varen.

Stk. 2. Er sælger af den opfattelse, at det aftalte leveringstidspunkt ikke kan overholdes, herunder ved anticiperet fordringshavermora, skal han give køber skriftlig meddelelse herom og besked om nyt forventet leveringstidspunkt. I øvrigt finder § 8 stk. 5 anvendelse i tilfælde af fordringshavermora.

Stk. 3. Sælger påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab i anledning af forsinkelse, medmindre forsinkelsen skyldes sælgers eller dennes ansattes grove uagtsomhed. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab og tabt avance.

Stk. 4. Såfremt en forsinkelse må anses for konkret væsentlig, er køber dog berettiget til at annullere ordren. Bevis for væsentlighed kan afkræves køber.

Stk. 5. I tilfælde af, at køber nægter at afhente varen eller ikke har mulighed herfor, er sælger berettiget til at kræve erstatning for sit fulde tab i anledning heraf. Sælger kan herefter opbevare varen for købers regning indtil fysisk faktisk afhentning sker.

§ 9 Mangler og ansvar

Stk. 1. Eventuelle reklamationer vedrørende mangler ved det leverede skal fremsættes skriftligt senest 3 uger efter, at manglen er eller burde være opdaget. Sælger skal modtage dokumentation for de påberåbte mangler, f.eks. i form af kontrolmålinger eller billede-dokumentation. Sælger forpligter sig til i en periode på 12 måneder efter leveringstidspunktet uden ugrundet ophold at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, hvis køber dokumenterer, at der foreligger mangler ved det leverede.

Stk. 2. Sælgers forpligtelser efter stk. 1 omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at varen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers eventuelle forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden sælgers skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger, m.v.

Stk. 3. Ved reklamation er køber berettiget til at kræve omlevering, reparation, forholdsmæssigt afslag ifald manglen ikke er til at udbedre, eller erstatning i overensstemmelse med nedenstående.

Stk. 4. Sælger kan ikke pålægges at erstatte direkte eller indirekte tab forårsaget af mangler ved varen medmindre der foreligger grov uagtsomhed hos sælger eller dennes ansatte. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab og tabt avance.

Stk. 5. Sælger fraskriver sig i videst muligt omfang et eventuelt produktansvar, der måtte påhvile ifølge dansk og international ret.

Stk. 6 Uanset om køber skulle blive mødt med et krav i anledning af produktskade forvoldt af et produkt, hvori sælgers produkt indgår som komponent, skal køber ikke være berettiget til at rette et eventuelt regreskrav i anledning heraf imod sælger.

Stk. 7 Sælger har tegnet produktansvars-forsikring. I tilfælde af, at obligatorisk produktansvar er gældende, er ansvaret dog begrænset til den gældende lovgivnings minimum og kun i det omfang skaden dækkes af den tegnede forsikring.                    

§ 10 Forsikring

Prototyper, produkter, design mv. leveret af køber til udviklingsformål af emballageløsninger skal holdes forsikret af køber.

§ 11 Ansvarsfrihed - Force Majeure

Stk. 1. Parterne er uden ansvar for manglende opfyldelse i henhold til de indgåede aftaler som følge af force majeure-begivenheder, der forhindrer opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld såsom, men ikke begrænset til: Arbejdskonflikt, strejker, lockout, brand, krig eller terrorangreb overalt i verden, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, transportuheld,  uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder samt enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over.

Stk. 2. Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure skal uden ugrundet ophold skriftligt give meddelelse til den anden part om begivenhedens opståen. Såfremt aftalen ønsket ophævet skal der gøres særskilt opmærksom herpå. Såfremt aftalen ønskes opretholdt skal den part, der rammes af et forhold som anført i stk. 1 uden ugrundet ophold give den anden part meddelelse om begivenhedens ophør, når dette sker.

§ 12 Lovvalg og værneting

Stk. 1. Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser samt indgåede aftaler skal i første omgang søges forligt i mindelighed ved hjælp af en mediator, der udpeges af sælger og køber i fællesskab.

Stk. 2. Kan sælger og køber ikke opnå enighed ved mediation, da kan enhver af dem forlange sagen afgjort ved voldgift i København, mens sagen ikke kan indbringes for domstolene. Sælger og køber udpeger hver en voldgiftsmand. De to voldgiftsmænd udpeger en opmand, der skal være dommer. Hvis sælger eller køber trods opfordring hertil med 14 dages varsel ikke udpeger en voldgiftsmand, da udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsretten fastsætter i øvrigt selv sine procedureregler. Afgørelse skal ske efter dansk ret, dog skal CISG (Den Internationale Købelov) ikke finde anvendelse.